ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A Robinson R Kft (a továbbiakban: Robinson) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Ön érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény  és az egyéb hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően (lásd: http://www.naih.hu/index.html) az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

Az Robinson ezúton tájékoztatja az ügyfeleket az általa kezelt személyes adatokról, ezen adatkezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

DEFINÍCIÓK, RÖVIDÍTÉSEK

 

Info tv.: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

GDPR:  Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete – Általános Adatvédelmi Rendelet

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Infotörvény szerint érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –közvetlenül vagy közvetve- azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat- különösen az érintett neve, azonosítójele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret-,valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

GDPR:„személyesadat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

 1. AZ ADATKEZELŐ, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, TERJEDELME

 

I.1. Adatkezelő megnevezése

 

ROBINSON R Idegeforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Robinson)

Székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 92. fsz/2.

Postacím: 3170 Szécsény, Rákóczi út 92. fsz/2.

Nyilvántartó hatóság: Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: Cg.12-09.003622

E-mail: info@robinsonszigetek.hu

Telefon: +36 20/241-98-19

Honlap: https://www.robinsonszigetek.hu

Adatvédelmi felelős neve, elérhetősége: Tóth Diána, +36 20/241-98-19, info@robinsonszigetek.hu

 

I.2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

Az adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV)

– az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR-Általános adatvédelmi rendelet) az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege:

https://www.naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf

– 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

– 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)

– 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról (Be.)

– 2000. évi C. törvény a számvitelről (Számv. tv.)

– 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.)

– 2005. évi CXXXIII. törvény a személyés vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);

– 2008.éviXLVIII.törvény a gazdasági reklámtevékenység egyes korlátairól (Grt.)

 

I.3. Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapját egyrészt a jogszabályi felhatalmazások, másrészt pedig az adatok közlésének önkéntessége teremti meg, így az Ön akaratának önkéntes, határozott és a megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.

 

I.4. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja, személyes adat, az adatkezelés célja

MILYEN FELHATALMAZÁS ALAPJÁN KEZELJÜK ADATAIT? Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak lehetnek:

 1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);
 2. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó, mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)
 3. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)
 4. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek)

Az adatkezelés jogalapját az alábbiakban adatkategóriánként és adatkezelési célonként külön külön meghatározzuk a fenti felsorolásra való utalással.

ÉRINTETT ÁLTAL IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE ADATKEZELÉS CÉLJA ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA KINEK ADJUK ÁT EZEKET AZ ADATOKAT?
Horgászat Név,
cím, születési dátum, lakcím, fénykép
Vendégek regisztrációja a szolgáltatásainak igénybevételéhez GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: Szerződés teljesítése A szolgáltatások utolsó igénybevételi dátumától számítva 1 évig jogos érdekből megőrzünk.
Ha szerződés keretében kedvezmény programunkat igénybe vette akkor az adatmegőrzési idő 5 év.
nem történik adatátadás
Horgászhely foglalás online Név, email cím, telefonszám Vendégek regisztrációja, online foglalás lehetőségének biztosítása a szolgáltatás könnyebb igénybevételéhez GDPR 6. cikk 1) bek. b) pont: Szerződés teljesítése A foglalás kezdeményezésétől 1 évig kerül megőrzésre. Reklamáció eseténben a panasztételtől számított 5 évig őrizzük meg a panaszról felvett jegyzőkönyvvel és a válasszal együttesen a Fgytv. 17/a (7§) alapján. Egyéb célú megkeresés esetén a megkereséstől számított 6 hónapig. A érintett törlési kérése esetén a lehető legrövidebb időn belül törlésre kerül levelező rendszerünkből. Nem történik adatátadás
Kapcsolattartás telefonszám, e- mail cím Regisztrált felhasználókkal történő kapcsolattartás GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: Jogos érdek Az érintett tiltakozásáig nem történik adatátadás
Számlázás Név, cím, adószám Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából történik a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges Mindekor hatályos jogszabályoknak, törvényi előírásoknak megfelelően (8 év) Számviteli szolgáltatást végző szerződött partner Számlavezető Bank
Weboldalon keresztül érkezett hivatalos megkeresések, reklamációk Név, e-mail cím Kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Érintett hozzájárulása A kapcsolat felvétel céljától függően kerül megőrzésre. Reklamáció eseténben a panasztételtől számított 5 évig őrizzük meg a panaszról felvett jegyzőkönyvvel és a válasszal együttesen a Fgytv. 17/a (7§) alapján. Egyéb célú megkeresés esetén a megkereséstől számított 6 hónapig. A érintett törlési kérése esetén a lehető legrövidebb időn belül törlésre kerül levelező rendszerünkből. nem történik adatátadás
Biztonsági kamera rendszer Érintett képmása Az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazunk, amely kép-, hang-, vagy kép- és hangrögzítést és tárolást is lehetővé tesz. GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Személyi és vagyonvédelmi törvény alapján történik az üzemeltetés Tárolás időtartalma 3 munkanap nem történik adatátadás
Szerződések Név, cím, telefonszám, e- mail cím A Kft kezeli a vele szerződéses kapcsolatban lévő partnerek kapcsolattartóihoz rendelt személyes adatokat kapcsolattartás céljából GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos Érdek Szerződés megszűnését követő 5 év, vagy egyéb vonatkozó jogszabályokban megállapított idő nem történik adatátadás
Talált tárgyak Név, cím, telefonszám, e- mail cím Robinson területén talált tárgyak nyilvántartása, a tulajdonos, ill. a találó értesítése. GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: Jogos érdek a Ptk. 5:54. §-a.

 

Az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek a talált tárgy tulajdonos általi átvétele vagy a települési jegyzőnek átadás esetén az átadást követően, értékesítés esetében 1 év nem történik adatátadás
Szállás szolgáltatás regisztráció Név,
cím, születési dátum, lakcím, fénykép
Vendégek regisztrációja a szállás szolgáltatás igénybevételéhez GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: Szerződés teljesítése A szolgáltatások utolsó igénybevételi dátumától számítva 1 évig jogos érdekből megőrzünk.
Ha szerződés keretében kedvezmény programunkat igénybe vette akkor az adatmegőrzési idő 5 év.
nem történik adatátadás
Felelősségvállalási nyilatkozat Név, cím, telefonszám, e- mail cím A szolgáltatást igénybe vevőkhöz rendelt személyes adatok rögzítése károkozás, vagy egyéb felelősség megállapítása esetére GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos Érdek Szolgáltatás igénybevételét követő 1 hónap, vagy egyéb vonatkozó jogszabályokban megállapított idő nem történik adatátadás
Házirend elfogadásáról szóló nyilatkozat Név, cím, telefonszám, e- mail cím A szolgáltatás igénybevétele feltételeinek megismeréséről szóló nyilatkozat a szolgáltatás igénybevételéhez GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek Szolgáltatás igénybevételét követő 1 hónap, vagy egyéb vonatkozó jogszabályokban megállapított idő nem történik adatátadás

 

Az Robinson Szigetek vendégei részére wifikapcsolaton keresztül  internetelérést biztosítanak az Telenor Hipernet Home+ L szolgáltatásának igénybevételével. A wifi hálózatához történő csatlakozással a vendégek hozzájárulnak ahhoz, hogy az Robinson a készülékek hálózati egyedi azonosítója (MAC címe) alapján a csatlakozások időtartamát figyelemmel kísérje. A 30 perces időkorlát leteltét követő 2 óra után a készülék adatait töröljük. Az Robinson területén a wifi forgalmát az Robinson nem rögzíti.

 

I.5./ Vagyonvédelem, Elektronikus megfigyelő rendszer

 

Az Robinson által üzemeltetett elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer működik, melynek részeként kamerák kerültek elhelyezésre. A kamerák pontos elhelyezkedése és a megfigyelt területek megnevezése jelen tájékoztató mellékletében találhatók. A személyes adatok kezelője: a Robinson.

Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, az Robinson területére engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása, az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek vizsgálata.

Az adatkezelés jogalapja: vendégek esetében az érintett hozzájárulása a Robinson területére való belépéssel,  munkavállalók esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 11. §-a, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a Robinsonnak jogos érdeke fűződik a vagyonvédelemhez.

 

Az Robinson által üzemeltetett kamerás megfigyelő-és rögzítőrendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek. Azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig. A felvételen szereplő személy tájékoztatást kérhet az

elektronikus megfigyelőrendszerrel róla készült felvételről, kérheti másolat készítését, illetve ha a felvételen más személy is szerepel, betekintést nyerhet a felvételbe. Az érintett kérheti a róla készült felvétel törlését, a felvétellel kapcsolatos adatok módosítását, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen. Adatkezelő a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.

 

Adattovábbítás: szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé.

 

Az átadott adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó

felvételek.

 

Az adattovábbítások jogalapja: a Be. 71. § (1) bekezdése, 151. § (2) bekezdésének a)pontja és a 171. § (2) bekezdése, valamint az Sztv.75. § (1) bekezdésének a) pontja és78.§ (3) bekezdése.

 

Fentieken túlmenően az Robinson elsősorban azokat a személyes adatokat dolgozza fel, melyek kezelésére az ügyek elintézése során a rá vonatkozó jogszabályok alapján jogosult. Az adatkezelés a fenti célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.

A fentiek szerinti adatkezelés során keletkező információkat az Robinson a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezéseinek megfelelően kezeli, és minden törvényes eszközzel megakadályozza, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek.

Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése – így az Info tv., az Rtv. vagy az Nbtv. rendelkezései stb. – szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerül sor, az ott meghatározott terjedelemben.

 

 1. AZ ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOSULTSÁGOK

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában a jogszabályban meghatározott feltételek szerint:

 

 1. a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (a továbbiakban: előzetes tájékozódáshoz való jog),
 2. b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (a továbbiakban: hozzáféréshez való jog),
 3. c) kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (a továbbiakban: helyesbítéshez való jog),
 4. d) kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (a továbbiakban: az adatkezelés korlátozásához való jog),
 5. e) kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje (a továbbiakban: törléshez –visszavonáshoz való jog),
 6. f) a Hatóság eljárását kezdeményezhesse (a továbbiakban: hatósági jogorvoslathoz való jog) és
 7. g) a bíróság eljárását kezdeményezhesse (a továbbiakban: bírósági jogorvoslathoz való jog).

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen (pl. profilalkotás). Robinson esetében profilakotás nem történik.

 

Az Robinson az ügyfél kérésére tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

Az Robinson a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Az ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. A helytelen adatok kijavítását az ügyfél a Robinsonnál kezdeményezheti.

 

A törlés kezdeményezése a Robinsonhoz benyújtott írásbeli kérelemmel lehetséges.

Ha az érintett kérelmét az Robinson elutasítja, az érintettet írásban, haladéktalanul tájékoztatja

 1. a) az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint
 2. b) az érintettet megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, így különösen arról, hogy az Robinson által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására vonatkozó jogát a Naih közreműködésével is gyakorolhatja.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A perre az Egri Törvényszék az illetékes, azonban a per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

 

 • AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS AZ ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

 

III.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

 

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Robinson munkavállalói férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. Így például az Robinson iktatással foglalkozó munkatársai az ügykezelés érdekében. A Robinson csak kivételes esetben adja át a személyes adatait más állami szervek számára. Így például, amennyiben

– az Robinson irattározásra vonatkozó jogszabályok alapján,

– az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása,

– a rendőrség megkeresi az Irodát, és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.

 

III.2. Adatbiztonsági intézkedések

 

Az Robinson kiemelt gondossággal törekszik az adatok biztonságos kezelését megvalósítani, ezért megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., a GDPR rendelet, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Robinson törekszik védeni az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Robinson a személyes és egyéb adatokat irattárában, vagy a szerverén tárolja. A személyes adatai tárolásához az Robinson más cég szolgáltatását nem veszi igénybe. Az Robinson megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

 

Az Robinson a hatóságok részére –amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte –személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Az Robinson, mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Az esetleges adatvédelmi incidenst az Robinson késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve.

 

 1. EGYÉB SZABÁLYOK

 

Az adatok feldolgozása papíralapon és informatikai eszközökkel történik. Az Robinson egyes karbantartási és egyéb feladatok ellátásához adatfeldolgozót vehet igénybe, az Info tv. és a GDPR rendelkezéseinek megfelelően. E feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges mértékben az adatfeldolgozó személyes adatokhoz is hozzáférhet. Az érintett kérelmére az Robinson tájékoztatást ad az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Cégünk, a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó́ személy felel.

Amennyiben olyan kérdése lenne, melyre a jelen Adatkezelési Tájékoztató́ nem nyújtott egyértelmű̋ választ, kérjük, írja meg email címünkre (info@robinsonszigetek.hu).

A szolgáltatás igénybevételével az Adatkezelési Tájékoztatóban írtakat tudomásul vetnek tekintjük.

 

 

Szécsény, 2020.07.01.

 

 

 

 

Robinson Szigetek